Algemene voorwaarden | Profilec.be
Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

PROFILEC BV, MONNIKENWERVE 9, 8000 BRUGGE

E-mail: online@profilec.be
Website: www.profilec.be

Maatschappelijke zetel:
MONNIKENWERVE 9, 8000 BRUGGE
Ondernemingsnummer 0474.642.576
BE 0474642576
050/32 01 54
RPR Brugge

Openingsuren: Maandag tot zaterdag van 10u – 18u

2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

2.1 Elke klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de onderstaande algemene voorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden werden het laatste gewijzigd en herzien in augustus 2023.

2.2 PROFILEC is uitsluitend actief in België en Nederland. De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

2.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op consumenten en professionele kopers (ondernemingen), tenzij uitdrukkelijk aangegeven dat zij enkel gelden voor de een of de andere categorie.

Een consument wordt gedefinieerd als iedere natuurlijke persoon die een goed aankoopt uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Een onderneming is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt in het kader van een beroepsactiviteit waarin op duurzame wijze een economisch doel wordt nagestreefd.

Hierna worden deze samen benoemd als de klant.

2.4 Met betrekking tot de soorten goederen worden deze onderverdeeld in drie categorieën.

 • "Grote toestellen" zijn: koelkasten, diepvriezers, wasautomaten, droogkasten,broekenpersen, vaatwassers, fornuizen, wijnkelders, inbouwovens, LCD-televisies, videoprojectoren,luidsprekers (> 51cm), TV's (> 51cm), climatisators (> 51cm)

 • "Kleine toestellen" zijn: alle andere toestellen op de website vermeld.


3. TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PROFILEC en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PROFILEC en consument/onderneming. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de verkoop.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/onderneming uitdrukkelijk beschikbaar gesteld via de website (https://www.profilec.be/i/algemene-voorwaarden.html).

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal PROFILEC voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden kunnen geraadpleegd worden en dat op verzoek van de consument/onderneming deze zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden per e-mail.

3.3 Wanneer PROFILEC bepaalde rechten die haar toekomen niet of niet onmiddellijk uitoefent, brengt dit niet met zich mee dat hier afstand van wordt gedaan. PROFILEC behoudt steeds de mogelijkheid om deze rechten uit te oefenen.


4. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

4.1 De catalogus die vrij raadpleegbaar is op de website vormt op zich geen aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de catalogus en informatie op de website binden PROFILEC niet.

4.2 Een bestelling wordt geplaatst via de website. Om een bestelling op de website te kunnen plaatsen kan er een account met wachtwoord worden aangemaakt ten einde de koper te kunnen identificeren. Dit account kan te allen tijde worden gedeactiveerd, dit door contact met ons op te nemen via het emailadres online@profilec.be.

Ook PROFILEC behoudt zich het recht om de toegang tot het account op te schorten of definitief te deactiveren indien er hiertoe redenen zijn (bijvoorbeeld in het geval van misbruik, herhaaldelijke onredelijke klachten of slechte behandeling van onze medewerkers, …).

De koper kan evenwel ook opteren om te bestellen met een éénmalige unieke ingave van zijn/haar gegevens.

Wanneer er een bestelling wordt geplaatst op de website, gaat de consument/onderneming akkoord met deze algemene voorwaarden en procedures.

Internetverkoop of verkoop op afstand is enkel mogelijk in het geval er bestellingen worden geplaatst via de website. In dat geval wordt de bestelling meteen online afgerekend.

4.3 Behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken kan er geen verkoop op afstand plaatsvinden op andere wijzen zoals telefonisch of per e-mail.

4.4 Indien er telefonisch of via mail een bestelling wordt gevraagd en deze wordt bevestigd doch niet betaald, is er louter sprake van een reservatie zonder betaling. Hetzelfde is het geval indien een bestelling wordt aangevraagd via de website zonder te betalen. Als de betaling pas geschiedt op het moment van de afhaling, is derhalve geen sprake van een verkoop op afstand en vindt de koop pas plaats op het moment van de betaling en afhaling van de gereserveerde producten.

Afhaling van reservaties

4.5 Indien er een reservatie wordt geplaatst, en deze reservatie wordt bevestigd, worden deze voor een beperkte periode gereserveerd zoals aangegeven in de bevestigingsmail.

4.6 Bij het afhalen moet de klant een bevestigingsmail of afhaalmail voor leggen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraken.

In geen geval kunnen er rechten ontstaan door een niet bevestigde reservatie.

4.7 Indien er een bevestigde reservatie niet wordt afgehaald in de bevestigde periode, kan er een schadevergoeding worden aangerekend aan de klant van maximaal 10% van de verkoopprijs van het goed. PROFILEC zal een gelijkaardige schadevergoeding (en aldus maximaal 10% van de verkoopprijs) aan de consument dienen te betalen wanneer het haar verplichtingen met betrekking tot afhaling en reservaties niet nakomt.

Verkoop op afstand

4.8 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een bevestigingsmail is ontvangen en de koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.9 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PROFILEC passende technieken en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en wordt er gezorgd voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch betaald, zal PROFILEC daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.10 PROFILEC kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de klant zich aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. PROFILEC behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

Indien PROFILEC op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden (bijvoorbeeld wanneer de koper deze bestellingen doet met de intentie om de producten weder te verkopen).

4.11 De betaling geschiedt op het moment van de bestelling.

4.12 Door de ontvangst van een bevestigingsmail wordt de consument ingelicht dat deze betaling heeft plaatsgevonden en daardoor de koop tot stand is gekomen. Indien de klant van mening is dat de betaling heeft plaatsgevonden maar er geen bevestigingsmail werd ontvangen, kan deze zich altijd richten tot online@profilec.be en zal dit worden nagekeken. Controleer ook altijd eerst de spam folder.

Onvoldoende voorraad

4.13 Indien er niet voldoende voorraad van een product aanwezig is, zal de klant hierover
geïnformeerd worden. In dat geval kan een vervangend product van dezelfde kwaliteit en prijs
worden voorgesteld. De klant kan er dan voor kiezen om dit al dan niet te aanvaarden. Indien de
klant opteert niet in te gaan op dit voorstel, zal er een terugbetaling geschieden ter waarde van
het initieel product.

Bestellingen of reservaties zullen geweigerd worden in volgende gevallen:

 1. Wanneer er sprake is van overmacht;

 2. Wanneer er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;

 3. Wanneer er kan worden verondersteld dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;

 4. Wanneer er sprake is van herhaaldelijk misbruik van herroepingsrecht;

 5. Wanneer er grote vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;

 6. Wanneer er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;

 7. Wanneer een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid wordt vastgelegd die verder gaat dan het louter persoonlijk gebruik.

5. RISICO

5.1 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf de fysieke inbezitname van de goederen.

5.2 Indien er sprake is van een vervoerder die niet werd aangeduid door PROFILEC, gaat het risico wegens verlies over op de koper vanaf het moment dat de goederen werden overhandigd aan de voornoemde vervoerder. Dit onverminderd de rechten van de klant ten aanzien van deze vervoerder.

5.3 Het risico blijft bij de koper voor alle zichtbare gebreken aan producten waarvoor niet of niet tijdig voldaan wordt aan de bepalingen van artikel 20.2 van deze voorwaarden.

6. EIGENDOMSOVERDRACHT

6.1 Indien het toegelaten is om de goederen op een ander ogenblik te betalen dan op het moment van de bestelling of levering, worden de goederen verkocht met een
eigendomsvoorbehoud tot de volledige betaling van de prijs.

6.2 De verkoper is niet verplicht de goederen te leveren indien de koper in gebreke blijft te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Indien de goederen reeds geleverd werden maar nog niet betaalt, kan de verkoper de goederen terugvorderen bij gebreke aan tijdige betaling. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat de koper hiermee akkoord.

6.3 Indien de goederen onroerend zouden zijn geworden door incorporatie dient het eigendomsvoorbehoud geregistreerd te worden in het pandregister. De koper verbindt zich ertoe dat wanneer de goederen onroerend worden, dit onmiddellijk te melden aan PROFILEC.

7. PRIJZEN

7.1 Onze prijzen zijn inclusief BTW en andere taksen en bijdragen. Ook de recupel-bijdrage is inbegrepen in de verkoopprijs.

7.2 De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De eventuele inzet van een ladderlift (zie artikel 10.4) is niet inbegrepen.

7.3 Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

7.4 De klant kan zijn online bestelling/aankoop betalen met geschenkbonnen, conform de geldigheidsduur vanaf de datum van de uitgifte.

Voor het geval dat het bedrag van de online bestelling/aankoop hoger is dan de geschenkbon, zal de klant het verschil moeten betalen.

Voor het geval dat het bedrag van de online bestelling/aankoop lager is dan de geschenkbon, zal de klant dit saldo bewaren in de vorm van een tegoed.

8. BETALING

8.1 De klant kan zijn bestelling betalen:

Bij reservatie:

 • Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel, cash, bancontact, Visa als deze in de winkel voorhanden zijn). In dit geval zal de betaling onmiddellijk en ter plekke in de winkel gebeuren.

 • Indien een levering buiten de winkel wordt gevraagd en toegestaan wordt door PROFILEC, is PROFILEC gerechtigd om de levering op te schorten voor zover de goederen niet voorafgaand zijn betaald in de winkel.

 • Indien de levering buiten de winkel wordt toegestaan tegen contante betaling bij levering en er gebrek aan volledige betaling is op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en zullen latere prestaties die noodzakelijk zijn om opnieuw te leveren aan de klant gefactureerd worden.

Bij online aankopen:

 • Via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer van de winkel onmiddellijk bij afrekening op de website: in dit geval worden de bestelde producten gedurende 5 werkdagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn, en bij gebrek aan betaling, kan PROFILEC beslissen de bestelling te annuleren.

 • Via de aangeboden online betaalmiddelen (App’s, Visa, Mastercard, …).

Bovenstaande zal gelden behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen (bv. betaling op factuur).

8.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan de ondernemer te melden.

8.3 In geval van wanbetaling door een consument, zal eerst een kosteloze betalingsherinnering verstuurd worden. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur
op de vervaldag, is de consument conform het Wetboek Economisch Recht verwijlintrest verschuldigd, die gelijk is aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 8 procentpunten zoals beoogd in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand. De consument is eveneens onderworpen aan een schadebeding, waarbij de omvang als volgt bepaald wordt:

Het onbetaalde bedrag

Omvang van het schadebeding

≤ 150 EUR

20 EUR

< 150,01 EUR – 500 EUR

30 EUR + 10% van het verschuldigde

bedrag

> 500 EUR

65 EUR + 5% op het verschuldigde bedrag,

met een maximum van 2.000 EUR


PROFILEC kan ten voordele van de consument afwijken van voornoemde bedragen en percentages.

8.4 In geval laattijdige betaling of bij gebrek daaraan van een professionele koper/onderneming zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn die gelijk is aan deze van de wet betalingsachterstand in handelszaken met 1% verhoogd, en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd een forfaitair schadebeding van 10%, met een minimum van 40,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand

8.5 Indien PROFILEC zelf in gebreke blijft met enige betaling of terugbetaling zijn dezelfde voorwaarden van toepassing uit 8.3 en 8.4, behoudens andere afspraken tussen partijen inzake de wijze van compensatie.

9. LEVERINGSTERMIJN

9.1 Ten aanzien van ondernemers is de door PROFILEC opgegeven leveringstermijn indicatief en geeft het overschrijden daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9.2 Tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen, levert PROFILEC de producten aan consumenten niet later dan 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst. Indien PROFILEC er niet in slaagt deze leveringstermijn na te komen, wordt onderling met de consument een aanvullende leveringstermijn overeengekomen. Deze termijn is passend gelet op de omstandigheden.

PROFILEC is echter niet gebonden door de leveringsdatum indien deze niet kan worden nageleefd wegens niet voorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de veertien dagen dat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de consument-koper hiervan verwittigt.

10. LEVERING EN INSTALLATIE

10.1 Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

Levering en installatie van grote toestellen in België

10.2 Voor de levering van grote toestellen in België, in een straal van 20 km rond één van onze winkels, wordt de eigen leveringsdienst van PROFILEC ingeschakeld.
Voor de levering van grote toestellen die niet onder de toepassing van vorige bepaling vallen, wordt een externe leveringsdienst ingeschakeld.

10.3 Indien de klant dit tijdens de bestelling aanduidt, kan PROFILEC de apparaten in dienst stellen op een aangepaste en reeds bestaande aansluiting. Kosten voor eventueel bijkomend materieel, nodig voor de aansluiting, worden steeds aangerekend aan de klant. Ingeval er een bijkomende technische of esthetische tussenkomst nodig is, moet de koper voorafgaandelijk deze werken laten uitvoeren ofwel, indien mogelijk, ze tegen betaling door PROFILEC in regie laten uitvoeren. De integratie van inbouw-, onderbouw- of andere integreerbare toestellen is niet mogelijk bij een internetverkoop. Wendt u hiervoor tot één van onze winkels. Ook voor de levering van zonnebanken, climatisators en Amerikaanse koelkasten zijn er speciale voorwaarden en procedures van toepassing en dient u zich te wenden tot één van onze winkels.

10.4 Voor leveringen op een plaats die niet bereikbaar is via een voldoende grote lift of een geschikte trap (bijvoorbeeld: een smalle wenteltrap is niet geschikt) en in elk geval voor leveringsplaatsen boven de derde verdieping, zonder voldoende grote lift en zelfs met een geschikte trap, dient door de klant een ladderlift met voldoende capaciteit voorzien te worden. PROFILEC kan, op aanvraag van de klant, tegen betaling van een forfaitaire vergoeding een standaard-ladderlift voorzien voor leveringen tot op de 6de verdieping.

10.5 Indien de klant er bij de bestelling om verzoekt, kan de leveringsdienst zijn oude toestel gratis meenemen, op voorwaarde dat het een gelijkaardig toestel betreft met vergelijkbare afmetingen, zodat geen bijkomende werken of transportmiddelen vereist zijn. In dat geval dient er rekening te worden gehouden met volgende punten:

 • het apparaat is reeds ontkoppeld van aan- en afvoer;

 • het apparaat is uitgebouwd en staat vrij van andere apparaten;

 • controleer dat er geen water in het apparaat meer aanwezig is;

 • controleer dat het apparaat leeg en ontdooid is.

10.6 In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden.

10.7 Indien de klant een bestelling plaatst ter waarde van minimum 30,00 EUR worden er geen transportkosten aangerekend. Indien de klant een bestelling plaatst onder de 30,00 EUR worden de transportkosten gedragen door de klant tenzij hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken door PROFILEC.

Levering van kleine toestellen in België en Nederland

10.8 Kleine toestellen worden in België en Nederland geleverd.

10.9 Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de consument of PROFILEC), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

10.10 Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling én besteld worden voor 16u worden dezelfde werkdag nog opgestuurd en binnen 1 tot 2 werkdagen bij de klant geleverd.

10.11 De levertermijn is beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld.

10.12 Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

11. OPHALEN VAN BESTELLINGEN

11.1 De bestellingen blijven beschikbaar in de winkel tot sluitingsuur van de opgeheven datum. Bij afhaling dient de consument geverifieerd te worden aan de hand van de bevestigingsmail en kan er te allen tijde gevraagd worden om een identiteitskaart voor te leggen.

11.2 Indien de klant zelf voor transport van een product in staat, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of verpakkingen voorafgaand aan het vervoer te melden aan PROFILEC, bij gebreke daarvan is PROFILEC niet aansprakelijk voor eventuele schade.

11.3 Indien de klant de bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum is het risico voor een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige afname van producten komen geheel ten koste van de klant.

12. GARANTIE CONSUMENT

12.1 Indien het goed een gebrek vertoont na de aankoop moet dit tijdig worden gemeld aan PROFILEC. De wettelijke meldingstermijn van 2 maanden dient hier nageleefd te worden, dit betekent dat meldingen na deze 2 maanden niet meer in acht kunnen genomen worden.

12.2 De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van PROFILEC. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door PROFILEC aangewezen derde, vervalt de garantie.

12.3 Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbron bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.

12.4 De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

12.5 Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

Wettelijke waarborg van 2 jaar

12.6 Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

12.7 Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen.

Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken val, ...), en door het toestel, alsook zijn inhoud (bijvoorbeeld inhoud diepvriezer, wasmachine, ...);

 • normale slijtage door gebruik;

 • defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;

 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;

 • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

Bewijslevering gebrek

12.8 Wat betreft overeenkomsten afgesloten voor 1 juni 2022: indien het gebrek zich manifesteert na een periode van 6 maanden na de levering dient de consument het bewijs te leveren van het feit dat het gebrek aanwezig was op het moment van de levering. Bij gebreken die zich manifesteren in de eerste zes maanden na levering, moet de verkoper aantonen dat het gebrek niet bestond bij de verkoop.

12.9 Voor overeenkomsten gesloten na 1 juni 2022: de verkoper dient gedurende de gehele duur van de wettelijke garantietermijn aan te tonen dat het gebrek er nog niet was bij de levering.

12.10 De consument dient binnen de twee maanden na het ontdekken van het gebrek PROFILEC op de hoogte te brengen van het bestaan ervan.

Herstelling of vervanging

12.11 Indien het product een gebrek vertoont, heeft de consument recht op een herstelling of een vervanging. Een herstelling is enkel mogelijk indien dit geen grote kosten met zich meebrengt en kan plaatsvinden binnen een redelijke termijn. Voor de gevallen waar een herstelling niet redelijk is, kan in een vervanging worden voorzien van een gelijkwaardig product. De garantietermijn wordt verlengd voor de periode die nodig is om de herstelling uit te voeren.

12.12 Enkel en alleen als een herstelling of vervanging niet mogelijk is, kan de consument een prijsvermindering of ontbinding vragen van de koop. Bij terugbetaling kan PROFILEC rekening houden met de periode van normaal gebruik en om deze reden een slijtage aftrek in mindering brengen, rekening houdende met de normale gebruiksduur door de gemiddelde consument.

Garantie digitale diensten en digitale inhoud

12.13 De Richtlijn (EU) 2019/770 van het Europees parlement en de raad van 20 mei 2019 betreffende bepaalde aspecten van overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud en digitale diensten is op deze overeenkomst van toepassing.

13. RECHT VAN HERROEPING VOOR CONSUMENTEN

13.1 Het herroepingsrecht formulier kan je hier downloaden.

13.2 Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

13.3 Volgens artikel 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

De consument mag de goederen testen en inspecteren voor zover dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen na te gaan. Indien dit niet gerespecteerd wordt, zal de consument PROFILEC moeten vergoeden voor de geleden waardevermindering.

13.4 Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, kan dit door het voornoemde herroepingsformulier (zie artikel 13.1) ingevuld en ondertekend terug te sturen naar PROFILEC.

Bovendien dient de consument uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

 • hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar PROFILEC. Hierbij is PROFILEC niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat;

 •  hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door PROFILEC.

13.5 De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, dit conform artikel VI.53 WER.

Volgende zaken komen niet in aanmerking voor herroeping:

 • Software (bijvoorbeeld antivirussoftware) waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

 • Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst maar, als de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, enkel als de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (zoals scheerapparaten en ladyshaves);

 • De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 • Overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

 • De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 • Overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen en, ingeval de overeenkomst voor de consument een betalingsverplichting inhoudt, wanneer:

  • de consument vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aanvang van de uitvoering tijdens de herroepingstermijn;

  • de consument heeft erkend dat hij daarmee zijn herroepingsrecht verliest, en

  • de onderneming bevestiging heeft verstrekt.

13.6 Indien de consument meer schade toebrengt aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen van de verpakking, of als hij die verpakking niet terugstuurt, kan een schadevergoeding geëist worden in overeenstemming met de werkelijk geleden schade.

13.7 Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijnen te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van eenzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

13.8 Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal PROFILEC onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen (indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

13.9 PROFILEC wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van PROFILEC gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft
uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

14. PREVENTIE NAMAAK

14.1 PROFILEC biedt te allen tijde enkel producten aan die zij inkoopt bij de originele fabrikanten en hun groothandelaars. Bij twijfel rond de echtheid van producten kan de consument meer informatie en tips vinden op de website https://www.eccbelgie.be. Bij vermoeden van namaak kan de consument steeds een klacht indienen via het
Meldpunt https://meldpunt.belgie.be/meldpunt.

15. BEWIJS

15.1 De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail en alle gegevens die online door de koper zijn ingegeven).

16. PRIVACY

16.1 De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

17. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

17.1 We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze diensten, kan u steeds contact opnemen: online@profilec.be. Wij proberen uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Naast de interne klachtenprocedure van de webshop, kan u steeds terecht bij BeCommerce en bij het Europese ODR-platform.

PROFILEC onderschrijft de gedragscode van BeCommerce en leeft deze dan ook strikt na.

Een kopie van de BeCommerce gedragscode is te verkrijgen via volgende link: https://www.becommerce.be/becommerce. Indien de link niet zou werken kan deze gedragscode elektronisch worden toegestuurd, dit kan u aanvragen via online@profilec.be.

17.2 Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate. De partijen zullen in gezamenlijk overleg het nietige, of onuitvoerbare artikel, vervangen door een geldig artikel dat zo nauw mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling van de partijen. De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen
(bijvoorbeeld: e-mail, gegevensback-ups, ...).

17.3 Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West- Vlaanderen, afdeling Brugge.

Voor geschillen tussen PROFILEC en een consument dient de vordering te worden gebracht voor de rechter van de woonplaats van de verwerende partij of voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen zijn of moeten worden uitgevoerd.

Voor geschillen tussen PROFILEC en consumenten die woonplaats hebben buiten het grondgebied van België dienen de principes van artikel 17 e.v. van de Brussel Ibis-Vo. worden toegepast:

 

 • Indien de rechtsvordering wordt ingesteld door de consument: hetzij de rechter van de plaats van het grondgebied waarvan die partij woonplaats heeft hetzij de rechter van de plaats waar de consument woonplaats heeft.

 • Indien de rechtsvordering wordt ingesteld door PROFILEC: de plaats van de gerechten van de woonplaats van de consument.

 • Artikel 19 Brussel Ibis-Vo. bepaalt hoe hiervan kan worden afgeweken.

18. RECHTSBEKWAAMHEID

18.1 Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt ermee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijvoorbeeld door inwonende minderjarigen.

19. DISCLAIMER

19.1 PROFILEC doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

19.2 De website, www.profilec.be, werd ontwikkeld door Logic4, met maatschappelijke zetel te Nijverheidstraat 3, 7511 JM Enschede, Nederland, de onderneming is geregistreerd bij de Kruisputbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer KVK 08121519, BTW NL812746739 B01

19.3 De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan PROFILEC. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van PROFILEC zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van PROFILEC. PROFILEC is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

19.4 Door PROFILEC per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. PROFILEC staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

20. CONTACT

Opmerkingen in verband met de bestelling

20.1 Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de PROFILEC webshop online@profilec.be.

Opmerkingen in verband met de levering

20.2 Indien het gaat over een levering van grote toestellen dient elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

Indien de producten een zichtbaar gebrek vertonen dient naast bovengenoemde schriftelijke melding binnen de 24 uur na ontvangst een mail te worden verstuurd naar online@profilec.be met toevoeging van foto’s van de verpakking, het verzendlabel en het gebrek aan het toestel samen met een beschrijving ervan. Bij gebreke aan dit alles worden de producten te zijn aanvaard in de toestand waarin ze zich bevinden.

Technische defecten

20.3 Voor grote toestellen is een interventie aan huis mogelijk in heel België. Om de tarieven te kennen en een afspraak te maken, kan de klant bellen naar het winkelpunt waar de aankoop heeft plaatsgevonden.

20.4 Kleine toestellen en IT dient de klant binnen te brengen in één van de IT / Electro winkels.

20.5 De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

Wat vinden onze klanten

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen